Telefonische afspraak
Patiënten worden alleen gezien als eerst telefonisch een afspraak is gemaakt.

Beleid binnenlopers zonder afspraak
De binnenloper wordt verzocht een formulier in te vullen en aan de hand hiervan beoordeelt de doktersassistent wat er verder gaat gebeuren. Het kan zijn dat u een advies krijgt, maar het zou ook kunnen dat u gezien moet worden door de huisarts. De aard van de klachten bepaalt met welke prioriteit een patiënt al dan niet gezien moet worden.

Aantal begeleiders
Per patiënt mogen maximaal twee begeleiders mee de spreekkamer in.
Bij drukte in de wachtkamer wordt aan de extra begeleiders gevraagd om plaats vrij te maken.

Algemene omgangsvormen
U mag als patiënt rekenen op een correcte bejegening van onze medewerkers.
Omgekeerd wordt verwacht dat patiënten en bezoekers zich ook correct gedragen naar onze medewerkers.
Verbaal of lichamelijk geweld, intimidatie, discriminatie, diefstal of ander ongewenst gedrag is niet toegestaan. Wapens en andere gevaarlijke voorwerpen zijn vanzelfsprekend verboden.  Wij verwachten van patiënten en bezoekers dat zij respectvol met elkaar en onze medewerkers omgaan.  Van overtreding wordt aangifte gedaan bij de politie. In alle gevallen worden de gemaakte kosten verhaald op de overtreder.

Roken, alcohol, drugs
Roken is op de huisartsenpost verboden.
Het gebruik of het onder invloed zijn van alcohol en of drugs is op de huisartsenpost verboden. Dit met uitzondering van patiënten die zich met een spoedeisende hulpvraag melden.

Aanwijzingen
Aanwijzingen van medewerkers van de huisartsenpost en de dienst Bewaking/Beveiliging van Medisch Spectrum Twente dienen opgevolgd te worden. Het overtreden van de regels of niet opvolgen van aanwijzingen, kan leiden tot een waarschuwing of toegangsontzegging van de huisartsenpost.

Aansprakelijkheid
U en uw begeleiders worden geacht zelf over uw eigendommen te waken. De huisartsenpost is niet aansprakelijk voor schade, verlies of diefstal van eigendommen van medewerkers, patiënten en begeleiders.

Parkeren
Parkeren is voor eigen risico.

Beeld- en geluidsopnamen
Het maken van beeld- en geluidsopnamen in en rond de huisartsenpost die bedoeld zijn voor openbaarmaking zijn verboden of mogen alleen met uitdrukkelijke toestemming vooraf van directie plaatsvinden.

Dieren
Honden, katten en andere dieren hebben in verband met mogelijke infectieziekten geen toegang tot de huisartsenpost. Hulphonden vormen hierop een uitzondering.

Identificatieplicht
Op 1 januari 2006 is de Zorgverzekeringswet in werking getreden. Onderdeel van deze wet is de identificatieplicht. Dit houdt in dat iedere patiënt zich bij een bezoek aan de huisartsenpost moet kunnen legitimeren met een geldig identiteitsbewijs.

Beleid patiënten woonachtig in het buitenland
Patiënten die niet woonachtig zijn in Nederland en gebruik maken van spoedeisende zorg uitgevoerd door de huisartsenpost, dienen direct contant of per pin af te rekenen.